หลักสูตร Power ESL

หลักสูตร Power ESL (ESL = English as a Second Language = ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง)

ชั้นเรียนปกติ (8 ชั่วโมง) คาบเรียน 1:1 – 4 ชั่วโมง
คาบเรียน 4:1 – 4 ชั่วโมง
ชั้นเรียนทางเลือก (3 ชั่วโมง) คาบเช้า 1 ชั่วโมง
คาบเย็น 2 ชั่วโมง

หลักสูตร Power ESL ออกแบบโดยสถาบัน PIA ซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะ เพื่อให้ได้เรียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมายของหลักสูตรนี้คือการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 4 ทักษะหลัก ได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว โปรแกรมการเรียนที่หลากหลายได้ถูกสร้างขึ้น เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการใช้ภาษาที่สองของผู้เรียน ซึ่งการสร้างสรรค์และพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องนี้ ดำเนินการโดยทีมวิจัยและพัฒนาหลักสูตรของ PIA นั่นเอง

หลังจากที่หลักสูตร Power ESL ที่ออกแบบมาเพื่อการพัฒนาทักษะการพูด ได้ถูกนำมาใช้จริงก็พบว่า หลักสูตรนี้ได้สร้างชื่อเสียง และเป็นหลักสูตรที่นิยมเรียนมากในกลุ่มผู้เรียนภาษาอังกฤษ และเพื่อการออกแบบหลักสูตรให้ตรงความต้องการของผู้เรียนทุกเรียน สถาบัน PIA ได้จัดทำระบบจัดกลุ่มนักเรียนตามพื้นฐานภาษาของนักเรียนแต่ละคน แบ่งเป็นระดับ 1-10 การเรียนภาษาแต่ละระดับจะใช้เวลาเรียน 1 เดือน หรือ 4 สัปดาห์ ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนชั้นเรียน 1:1 และ 4:1 รวม 8 ชั่วโมงต่อวัน

นักเรียนจะได้มีโอกาสสื่อสารอย่างเต็มที่กับคุณครูที่จะเปลี่ยนไปในทุกๆ คาบเรียน เพื่พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ อีกทั้งเพื่อเป็นการเติมเต็มหลักสูตรภาษา สถาบัน PIA ได้พิถีพิถันเลือกและวิจัยพัฒนาหนังสือเรียนที่นำมาใช้สอนในแต่ละคาบมาเป็นอย่างดี

หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง หรือหลักสูตร ESL นี้ เป็นผลจากการสั่งสมประสบการณ์การคลุกคลีกับชาวต่างชาติที่มีความแตกต่างหลากหลาย มาเป็นเวลายาวนานหลายปี วัตถุประสงค์ของ PIA เพื่อต้องการช่วยผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายของแต่ละคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรียนจบหลักสูตรตามเวลาที่กำหนดแล้ว ผู้เรียนจะต้องได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นอย่างเชี่ยวชาญตามระดับที่ผู้เรียนได้เรียน

ด้านล่างนี้เป็นตารางแสดงความหลากหลายของหลักสูตรที่นักเรียนต้องเรียนในช่วงเวลาที่มาอยู่ใน PIA ตารางดังกล่าวนี้ยังแสดงข้อมูลของแต่ละหลักสูตรย่อย วิชาเรียน และสถานที่เรียนไว้ด้วย

Screen Shot 2558-07-01 at 12.05.46 PM

สถาบัน PIA ประกอบด้วยฝ่ายหลัก 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายสำหรับผู้เริ่มต้น (Refresher) ฝ่ายสำหรับผู้เรียนภาษาระดับกลาง (Bridging) และฝ่ายสำหรับผู้เรียนภาษาระดับก้าวหน้า (Advanced) โดยทีมงานมีหลายฝ่าย อาทิ ผู้จัดการฝ่าย  และหัวหน้าครูผู้สอน ซึ่งทุกๆ วิทยาเขต หรือทุกฝ่าย ของสถาบัน ล้วนมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อแก่การเรียนภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษในบริบทที่หลากหลาย เพื่อการปรับปรุงทักษะในการรับมือกับกระบวนการเรียนการสอนที่เปลี่ยนไป

เมื่อนักเรียนได้สำเร็จการเรียนแต่ละละดับ นักเรียนจะได้ลองสัมผัสหลักสูตรและวิธีเรียนที่แตกต่างไป ซึ่งต้องใช้ความพยายามในการเรียนของนักเรียนให้บรรลุแต่ละขั้น หลักสูตรใน PIA สร้างข้อแม้ให้นักเรียนได้ใช้เวลาเรียนที่ยาวขึ้นในแต่ละวัน อันจะช่วยให้นักเรียนได้มีความรับผิดชอบและมีความพยายามตั้งใจเรียนมากขึ้น ความยากในการผ่านแต่ละระดับเป็นความท้าทายสำหรับผู้เรียน แต่ผลที่ได้จากความพยายามเรียนในทุกระดับย่อมคุ้มค่าอย่างแน่นอน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร Power ESL ของแต่ละระดับ (Objectives of Power ESL in different campuses)

  • ผู้เริ่มต้น (Refresher)

พื้นฐานที่สุดของการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองคือความมั่นใจในการใช้ภาษาให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ วัตถุประสงค์ของการเรียนหลักสูตรนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจโดยการแนะนำให้ผู้เรียนได้รู้จักศัพท์มากขึ้น และรู้จักกับรูปแบบประโยคพื้นฐาน ที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เริ่มสร้างพื้นฐานทักษะการสื่อสาร แต่ละคลาสจะมีลักษณะพิเศษโดยการฝึกซ้ำๆ เกี่ยวกับการพูด การอ่าน และการอภิปรายร่วมกันในหัวข้อที่ได้รับ

  • ผู้เรียนภาษาระดับกลางต่ำ (Bridging I)

เป้าหมายของหลักสูตรสำหรับผู้เรียนระดับกลางคือ เพื่อเสริมสร้างความสามารถของผู้เรียนในการเริ่มต้นบทสนทนา การสื่อสาร และการจบประโยคสนทนาให้ดีขึ้น และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น ทักษะการฟังของผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น และฝึกฝนให้คุ้นเคยกับเสียงแบบต่างๆ จากระดับง่ายไปสู่ระดับที่ซับซ้อนขึ้น จากผู้พูดที่เป็นผู้ใช้ภาษาอังกฤษโดยกำเนิด (native speaker) รวมไปถึงผู้พูดที่มีสำเนียงแตกต่างไป อีกทั้ง ทักษะพื้นฐานของผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการให้ผู้เรียนได้เข้าใจรูปแบบการแสดงความคิดเห็นแบบต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ แล้วสามารถนำมาผสมผสานกับความรู้ที่นักเรียนมีอยู่

  • ผู้เรียนภาษาระดับกลางสูง (Bridging II)

จุดมุ่งหมายหลักของหลักสูตรนี้คือ ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะที่ได้มาจากการเรียนในระดับก่อนหน้านี้ ช่วงนี้เป็นระยะที่จุดแข็งของนักเรียนจะถูกเผยออกมา และในเวลาเดียวกันก็จะได้เห็นจุดอ่อนของนักเรียน ซึ่งจะได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น ครูผู้สอนจะแนะนำเทคนิกและกลยุทธ์ต่างๆในการเรียนภาษาให้นักเรียน เพื่อสร้างให้นักเรียนมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารมากขึ้น ซึ่งในขณะที่นักเรียนถูกปรับปรุงให้มีความสามารถในการสื่อสารที่ดีขึ้นนี้ ผู้เรียนก็กำลังถูกเตรียมตัวไปสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้นไปในเวลาเดียวกัน

  • ผู้เรียนภาษาระดับก้าวหน้า (Expanding)

ขั้นนี้เป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทางของนักเรียนใน PIA เมื่อนักเรียนอยู่ในระดับสูงสุดของความเชี่ยวชาญทางภาษาของหลักสูตรแล้ว พวกเข้าจะได้ถูกฝึกปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้พูดและใช้ภาษาอังกฤษได้ใกล้เคียงกับผู้ใช้ภาษาอังกฤษโดยกำเนิดให้มากที่สุด

ยิ่งไปกว่านั้น หลักสูตรสำหรับผู้เรียนภาษาระดับก้าวหน้านี้ ไม่ได้เพียงแค่ฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาที่ยากขึ้นในระดับใช้งานทั่วไปเท่านั้น แต่ยังให้นักเรียนได้ใช้ภาษาในเชิงวิชาการอีกด้วย

นักเรียนจะได้ฝึกฝนและทดลองใช้ภาษาอังกฤษในหลายๆ โอกาส เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในทักษะภาษาอังกฤษของตนเองมากยิ่งขึ้น ด้านล่างนี้เป็นตารางแสดงการเรียนการสอนของแต่ละภาคเรียน อย่างไรก็ตามตารางนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ตัวอย่างตารางเรียนแต่ละเดือน (Monthly Schedule Sample)

*ปฏิทินของโรงเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงได้

powerESL_schedule

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s