นโยบายการคืนเงิน

นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy)

  • กรณีก่อนออกเดินทาง

นโยบายนี้ครอบคลุมถึงนักเรียนที่ยกเลิกการสมัครเรียน ก่อนออกเดินทางมาจากประเทศต้นทาง วิธีการยกเลิก มีระเบียบและขั้นตอน การคืนเงินดังนี้

การยกเลิก ค่าสมัคร (USD) ค่าธรรมเนียมการยกเลิก (USD)
4 สัปดาห์ก่อนออกเดินทาง

จากประเทศของคุณมายังฟิลิปปินส์

150 0
3 สัปดาห์ก่อนออกเดินทาง

จากประเทศของคุณมายังฟิลิปปินส์

150 50
2 สัปดาห์ก่อนออกเดินทาง

จากประเทศของคุณมายังฟิลิปปินส์

150 100
1 สัปดาห์ก่อนออกเดินทาง

จากประเทศของคุณมายังฟิลิปปินส์

150 150

 

  1. กรณีที่นักเรียนยกเลิกการสมัครเรียนที่ PIA ก่อนการเดินทาง 4 สัปดาห์ จะไม่มีค่าธรรมเนียมการยกเลิก
  2. กรณีที่นักเรียนยกเลิกการสมัครเรียนที่ PIA ก่อนการเดินทาง 3 สัปดาห์ คิดค่าธรรมเนียมการยกเลิก 50 USD
  3. กรณีที่นักเรียนยกเลิกการสมัครเรียนที่ PIA ก่อนการเดินทาง 2 สัปดาห์ คิดค่าธรรมเนียมการยกเลิก 100 USD
  4. กรณีที่นักเรียนยกเลิกการสมัครเรียนที่ PIA ก่อนการเดินทาง 1 สัปดาห์ จะไม่มีการคืนเงินค่าสมัคร

 

  • การคืนเงินกรณีอื่นๆ
  1. ตามระเบียบทั่วไป เมื่อนักเรียนได้จ่ายเงินค่าค่าเรียนมาแล้วอย่างครบถ้วน หากยกเลิกนักเรียนจะได้รับเงินคืนร้อยละ 50 ของค่าเรียนทั้งหมด
  2. นักเรียนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน หากฝ่าฝืน โรงเรียนจะปรับเงินจากเงินมัดจำที่นักเรียนได้จ่ายไว้ก่อนหน้า เพื่อเป็นการทำโทษ หากยังฝ่าฝืนกฎของโรงเรียนอีกเป็นครั้งที่สองหรือมากกว่านั้น นักเรียนจะถูกไล่ออก และจะไม่ได้รับเงินคืนทุกกรณี
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s