การสอบวัดระดับ

การสอบวัดระดับ (Level Test)

การประเมินผลระดับการเรียนเป็นส่วนสำคัญมากสำหรับการเรียนภาษาที่สอง เนื่องจากการประเมินผลจะสามารถบอกความก้าวหน้าของผู้เรียน เพื่อก้าวขึ้นไปสู่ระดับการเรียนที่สูงขึ้น ซึ่งการประเมินผลของสถาบัน PIA นี้ นักเรียนทุกคนจะต้องผ่านการทดสอบ 2 ประเภท คือ การสอบรายวิชา (Subject Test) และการทดสอบความเชี่ยวชาญทางภาษาของPines หรือเรียกว่า PEPT (Pines English Proficiency Test)

การสอบรายวิชาจะใช้กับนักเรียนที่อยู่ในระดับ 1-5 เท่านั้น เพื่อใช้ประเมินทักษะของนักเรียนในวิชาที่ได้เรียนไป ซึ่งข้อสอบ PEPT ใช้เพื่อวัดความก้าวหน้าของการพัฒนาของผู้เรียนในทักษะหลัก 4 ประการ สำหรับนักเรียนระดับ 1-5 และ 6-10 ตามลำดับ รวมไปถึงนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรเพื่อการสอบด้วย

ด้านล่างนี้เป็นตารางแสดงแนวทางของการสอบรายวิชา ประกอบด้วย ประเภทการสอบ ตารางสอบ และรายวิชาที่สอบ

ตัวอย่างแนวทางการสอบรายวิชา

leveltest

แต่ละวิชาในหลักสูตร Power ESL สามารถเรียนจบได้ภายใน 4 สัปดาห์ และนักเรียนทุกคนที่ลงเรียนในรายวิชาที่กล่าวมาจะต้องผ่านการสอบทั้ง 3 ครั้งนี้ในทุกภาคเรียน เนื้อหารายวิชาที่ใช้สอบจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่นักเรียนได้เรียนในแต่ละระดับความเชี่ยวชาญ

ตัวอย่างแนวทางการสอบแสดงตามตารางด้านล่าง ใช้สำหรับสอบนักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับ 1-5 ส่วนนักเรียนที่อยู่ในระดับสูงกว่า 4 จะได้สอบข้อสอบ PEPT

นักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับ 4 ขึ้นไป ต้องสอบข้อสอบ PEPT

ตัวอย่างPEPT Test

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s